Algemene verkoopsvoorwaarden - Maisons Clothes
? ?

Algemene verkoopsvoorwaarden

TOEPASSING VAN ONDERHAVIGE VOORWAARDEN :

1.1. De hierna omschreven verkoper is de NV M. Concept, waarvan de maatschappelijke en exploitatie-zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Vrijwilligerslaan 19 (tel. : +32(0)340.19.19 – mail : info@maisonsclothes.be ), en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0456.976.304 (BTW BE0456.976.304).

1.2. De koper wordt hieronder omschreven als zijnde elke vennootschap of natuurlijke persoon die zijn akkoord geeft omtrent het aanbod ingehouden in de prijsofferte uitgaande van de verkoper.

1.3. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door de koper bij de verkoper en op als onze verkoopovereenkomsten, met inbegrip van alle bijkomende dienstverleningen. Ze zijn op het volgende internetadres beschikbaar : https://www.maisonsclothes.be en kunnen worden gedownload als PDF-bestand.

1.4. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden sluiten, behoudens schriftelijke aanvaarding door de verkoper, alle andere algemene en bijzondere voorwaarden van de koper uit.

1.5. De koper verbindt er zich toe aan de verkoper te melden of de bestelling geplaatst wordt voor privé of beroepsdoeleinden, en dit ten laatste op het ogenblik van de aanvaarding van de prijsofferte uitgaande van de verkoper. Behoudens andersluidende vermelding erkennen de partijen dat de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst betrekking hebbend tot onderhavige voorwaarden voornamelijk ontstaan en/of uitgevoerd worden op de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper, van de zetel van één of meerdere van haar filialen of één van haar opslagplaatsen.

BESTELLING :

2.1. De offertes zijn geldig zolang de beschikbare voorraad strekt. Het Frans is de enige taal gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan.

2.2. Tijdens zijn bezoek op de website van de verkoper kiest de koper het type en de gewenste hoeveelheid goederen en, desgevallend, de specifieke kenmerken die hij op deze goederen wenst aan te brengen. De koper vult zijn persoonlijke informatie in en legt zijn prijsaanvraag voor aan de verkoper. De verkoper zendt zo snel mogelijk een e-mail aan de koper terug, met een prijsofferte waarin de kenmerken van de gewenste goederen worden overgenomen, dit alles onderworpen zijnde aan onderhavige algemene voorwaarden. Binnen een termijn van 31 dagen lopend vanaf gezegde verzending aanvaardt de koper de prijsofferte, op straffe van ongeldigheid van de offerte. Ingeval van wijzigingen aangebracht door de koper maakt de verkoper een nieuwe prijsofferte over die geldig is onder bovenvermelde voorwaarden. De aanvaarding van de definitieve prijsofferte geldt als sluiting van de verkoopovereenkomst en onderwerpt de partijen aan onderhavige algemene voorwaarden.

PRIJS EN BETALING :

3.1. De verkoopprijs vermeld in de prijsofferte is onderworpen aan wijzigingen tot op het ogenblik van de aanvaarding door de koper waarbij de offerte definitief wordt, behoudens overmacht.

3.2. De verkoper behoudt zich het recht voor de samenstelling te eisen, naar zijn keuze, van bijkomende, zakelijke of persoonlijke zekerheden. Bij gebrek aan dergelijke samenstelling, wordt elke verbintenis tussen partijen als onbestaande geacht.

3.3. Behoudens andersluidende bepaling zijn de facturen uitgegeven door de verkoper betaalbaar in euro, contant en zonder disconto, dit alles op een zetel van de verkoper of op zijn bankrekening.

3.4. Elke klacht aangaande de factuur moet ter kennis van de verkoper worden gebracht binnen een termijn van acht dagen vanaf ontvangst ervan, op straffe van nietigheid.

3.5. Ingeval van niet betaling van enige factuur op de vervaldag ervan zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn aan de verkoper tegen het tarief van 1,5 % per maand, alsook een forfaitaire vergoeding van het totale bedrag van 15 % van het bedrag in hoofdsom van de bestelling, exclusief BTW, interesten en kosten, met een minimumbedrag van € 75. Dergelijke vergoeding is ook opeisbaar door de koper ingeval van niet-uitvoering door de verkoper, zoals voorzien bij artikel 6 van onderhavige voorwaarden.

3.6. Ingeval van gerechtelijke invordering van enige factuur is de koper overigens de redelijke invorderingskosten verschuldigd, zoals de advocaatkosten en de interne beheerskosten die het bedrag van deze forfaitaire vergoeding zouden overschrijden.

3.7. Ingeval van niet-naleving door de koper van enige betalingsschijf, om welke reden dan ook, zullen alle latere betalingen ten laatste geschieden bij de eerstvolgende plaatsing van een bestelling door de koper. Overigens behoudt de verkoper zich in dit geval het recht voor de uitvoering van de andere lopende bestellingen op te schorten tot op de dag van algehele betaling van de verschuldigde bedragen.

3.8. Op dezelfde wijze, en om te beantwoorden aan de bepalingen van artikel 32,15° van de wet op de handelspraktijken, in de hypothese dat een vertraging toe te schrijven zou zijn aan de fout van de verkoper, en voor zover de klant aan hem bij aangetekend schrijven een ingebrekestelling zou hebben gestuurd waarin aan onderhavige voorwaarde herinnerd wordt en deze ingebrekestelling gedurende acht dagen zonder gevolg zou zijn gebleven, zou de verkoper uit hoofde van forfaitaire vergoeding een bedrag verschuldigd zijn gelijk met 5 % van de overeengekomen prijs, exclusief BTW, met een minimum van € 75.

LEVERING :

4.1. Behalve in het geval van verkoop aan de consument draagt de koper de transportkosten en de risico’s verbonden met de producten vanaf inontvangstname ervan en, bij gebreke, van zodra deze te zijner beschikking worden gesteld. In het geval de koper een andere leveringsplaats zou aanduiden, gebeurt de ophaling en desgevallend de opslag van de producten op zijn risico’s en op zijn kosten. Bijgevolg draagt de koper de vervoerkosten en de risico’s verbonden met de producten vanaf inbezitneming ervan en, bij gebrek, vanaf de terbeschikkingstelling ervan. In het geval de koper een andere leveringsplaats zou aanwijzen gebeurt de ophaling en desgevallend de opslag van de producten op zijn risico’s en kosten. De leveringstermijnen worden louter informatief gegeven.

4.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dan elke mogelijke leveringstermijn louter ter informatie wordt gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan bijgevolg aanleiding geven tot verbreking door de koper van de verkoopovereenkomst of tot betaling van een schadevergoeding vanwege de verkoper.
4.3. Overigens heeft de verkoper het recht te weigeren zijn producten te verkopen in functie van de beschikbaarheid van de stocks, of omwille van elk andere rechtmatige reden, en behoudt het recht deelleveringen uit te voeren. In de prijs zijn de paletten, verpakkingen en andere bijkomstige kosten niet inbegrepen. De voorwaarden voor de terugname van paletten en verpakkingen worden bij een bijzondere overeenkomst bepaald.

EIGENDOMSVOORBEHOUD :

5.1. De geleverde producten blijven de eigendom van de verkoper tot op de dag van algehele betaling van de prijs, met inbegrip van de verwijlinteresten en mogelijke vergoedingen.

5.2. Bij gebrek aan betaling van de prijs op de vervaldag heeft de verkoper het recht de producten terug te nemen op de kosten van de koper. Tot op de dag van algehele betaling van zijn producten is het de koper verboden deze door te verkopen, noch in pand te geven, behoudens schriftelijke toestemming van de verkoper.

5.3. De koper verbindt er zich toe de verkoper te informeren van elk beslag gelegd door derden op de verkochte producten waarvan de prijs niet integraal betaald zou zijn.

5.4. Zo ook verbindt de koper er zich toe onmiddellijk de verkoper in te lichten in het geval de geleverde en niet betaalde producten zich in de door de koper gehuurde plaatsen zouden bevinden.

WAARBORG :

De koper verbindt er zich toe de aan hem geleverde de producten zorgvuldig te onderzeken op het ogenblik van ontvangst ervan, en in de mate van zijn mogelijkheden.

6.1. Koper handelend voor beroepsdoeleinden :

6.1.1. Elke aanzegging van een zichtbaar gebrek of gebrek aan conformiteit van de geleverde producten moet aan de verkoper worden betekend binnen een termijn van 7 dagen vanaf de levering der producten.

6.1.2. De ontvangst van de producten door de koper of zijn aangestelden heeft als gevolg de dekking van elk zichtbaar gebrek dat zou kunnen worden vastgesteld op het ogenblik van de levering.

6.1.3. Elke aanzegging van een verborgen gebrek van de geleverde producten moet aan de verkoper worden betekend binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de ontdekking van deze gebreken door de koper of vanaf het ogenblik waarop hij deze redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

6.1.4. Elke rechtsvordering aangaande verborgen gebreken dient te worden ingeleid binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontdekking van deze gebreken door de koper of vanaf het ogenblik waarop hij deze redelijkerwijs had kunnen ontdekken, of vanaf de dag van de mislukking van de onderhandelingen met het oog op een minnelijke schikking.

6.1.5. Geen enkel product kan naar de verkoper worden teruggestuurd, behoudens schriftelijk akkoord van zijnentwege.

6.1.6. Tijdens een periode van één jaar vanaf de levering der producten beperkt de waarborg van de verkoper zich uitsluitend hetzij tot herstelling of vervanging van de gebrekkige producten, hetzij tot teruggave of vermindering van de gefactureerde prijs, zonder andere schadeloosstelling.

6.1.7. Overigens is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten ingeval van schade gezamenlijk veroorzaakt door een gebrek van de geleverde producten en door de fout van het slachtoffer of van een persoon die onder de verantwoordelijkheid van het slachtoffer staat.

6.1.8. De waarborg houdt op te bestaan na afloop van deze periode van één jaar.

6.2. Koper handelend voor niet-beroepsdoeleinden :

De koper bezit wettelijke rechten uit hoofde van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, welke rechten niet geschonden worden door onderhavige waarborg. Onderhavig artikel geldt als waarborg in de zin van artikel 1649 quater § 3 van het Burgerlijk Wetboek.

VERZAKINGSRECHT VOORBEHOUDEN VOOR PARTICULIEREN :

Ingeval van verkoop aan de consument beschikt de koper over een verzakingsrecht van 7 vrije dagen vanaf de levering van de bestelling, welke aan hem zal worden terugbetaald tegen teruggave van de geleverde producten. De koper kan echter geen dergelijk verzakingsrecht inroepen, namelijk ingeval van levering van producten gefabriceerd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gespecialiseerd, welk karakter de partijen erkennen van zodra om het even welke wijzigingen worden aangebracht aan het basisproduct. Behoudens in geval van overmacht en onverminderd de bepalingen van vorige alinea, is de verkoper, in het geval de verkoper in gebreke zou blijven enige verplichting uit de overeenkomst na te komen waardoor schade zou ontstaan ten aanzien van een koper handelend voor niet-beroepsdoeleinden, na ontvangst van een ingebrekestelling waaraan hij gedurende vijftien dagen geen gevolg heeft gegeven, een vergoeding gelijk met 15 % van de waarde exclusief BTW van de bestelling verschuldigd aan de koper.

OVERMACHT :

8.1. Het gebeuren van elke gebeurtenis zoals onder andere elke onderbreking van de productie, van het vervoer of van de levering, stakingen, lock-out, embargo’s, oorlogen, terreuraanslagen of gevolgen van aanslagen, tekort aan grondstoffen, epidemieën, slechte weersomstandigheden of meer in het algemeen elke gelijkaardige gebeurtenis waaraan de partijen of hun leverancier blootgesteld worden of die de uitvoering van hun respectievelijke verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de nakoming van hun respectievelijke verplichtingen op.

8.2. De partij die een dergelijke gebeurtenis inroept zal zo snel mogelijk aan de andere partij het bewijs leveren van deze gebeurtenis. De nakoming van zijn verplichtingen wordt opgeschort tot op de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, overeengekomen zijnde dat geen enkele partij gerechtigd is enige vergoeding te vorderen van de andere partij.

8.3. De partijen zullen alles in het werk stellen om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te beperken.

8.4. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt zullen de partijen alles in het werk stellen om de latere uitvoering van de verkoopovereenkomst te onderhandelen.

8.5. Bij gebrek aan akkoord heeft elke partij het recht er een einde aan te stellen bij wijze van kennisgeving aan de andere partij.

ONDERAANNEMING EN OVERDRACHT :

De verkoper kan het geheel of een deel van de uitvoering van de verkoop aan een derde in onderaanneming vertrouwen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de koper. De verkoper kan het geheel of een deel van de verkoop overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de koper.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER :

10.1. De verkoper wordt verplicht om de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) te eerbiedigen. De verwerking door de verkoper van de persoonlijke gegevens ontvangen van de koper heeft tot doel de uitvoering van onderhavige overeenkomst, het klantenbeheer, mits toestemming van de koper, de promotie van de producten en diensten van de verkoper, het opzetten van geïndividualiseerde informatie- en rechtstreekse marketingcampagnes, met inbegrip van het versturen van e-mails.

10.2. De koper beschikt te allen tijde over een recht van vrije toegang, controle en rectificatie van de hem betreffende persoonsgegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

10.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de afgevaardigd-bestuurder van de verkoper.

10.4. De koper laat de verkoper toe melding te maken van de verkoop van producten of van de verlening van diensten het onderwerp zijnde van onderhavige overeenkomst, met het enige doel de promotie van de door de verkoper verkochte producten en/of verleende diensten. Het opzetten van dergelijke promotie zal worden onderworpen aan de koper die op elk ogenblik het recht heeft deze toelating in te trekken. De koper kan echter nooit, uit welk hoofde dan ook, enige schadevergoeding eisen naar aanleiding van gezegde promotie.

ALGEMEEN :

11.1. De nietigheid of de onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen. Desgevallend verbinden de partijen er zich toe de nietige of onuitvoerbare bepaling ter vervangen door een geldige bepaling die het dichtst aanleunt vanuit een economisch standpunt bij de nietige of onuitvoerbare bepaling.

11.2. Het feit dat de verkoper zich op een gegeven ogenblik niet beroept op onderhavige algemene verkoopvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan het recht zich er op een later tijdstip op te beroepen.

11.3. Elke mededeling of kennisgeving tussen partijen vindt geldig plaats als deze geschiedt bij aangetekend schrijven, telefax, e-mail met ontvangstbewijs, voor de verkoper op zijn maatschappelijke zetel en voor de koper op zijn maatschappelijke zetel of woonplaats.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID :

12.1. Onderhavige algemene voorwaarden worden geregeld door het Belgische recht, zelfs ingeval van oproeping tot vrijwaring. De partijen komen uitdrukkelijk overeen het Verdrag van Wenen over de internationale verkoop van goederen te weren.

12.2. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en de interpretatie van haar algemene verkoopsvoorwaarden, alsook tot alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn en dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, van de Vrederechter van het Tweede Kanton Brussel.